Wlz clientondersteuning

Sinds november 2018 is Kloosterman Begeleiding en Advies als onderaannemer werkzaam voor ClientondersteuningPlus. Kloosterman Begeleiding & Advies biedt Wlz-cliëntondersteuning aan cliënten en hun familie in de regio’s van de zorgkantoren waar wij een overeenkomst mee hebben, zie onderstaand kaartje waarop ons werkgebied is ingetekend.

Debat Jeugdzorg op 14 november in Tweede Kamer

De Jeugdwet is drie jaar geleden ingevoerd. Naar-Keuze ontvangt regelmatig vragen en klachten van leden die geen of onvoldoende zorg via de Jeugdwet voor hun kind kunnen krijgen. Daarnaast zijn er vaak vragen omdat informele hulp van familieleden ( ouders die zelf hun kind verzorgen en daar een (gedeeltelijke) vergoeding via PGB voor ontvangen, krijgen te horen dat familie geen zorg mag leveren via PGB. Dan moet dat maar als mantelzorger en dus gratis gegeven worden. Verder krijgen wij veel vragen over het tijdig realiseren van passende zorg, de keuzemogelijkheid voor een PGB en informele hulp, reële tarieven, vaak zijn tarieven van gemeenten te laag om zorg te realiseren, zorg op school levert problemen op, en er wordt te vaak aangegeven dat zorg onder gebruikelijke zorg valt.

Via gemeenten ( jeugdteams) wordt een gesprek gevoerd met kind en ouders/familie en wordt een verslag gemaakt. Als er fouten in het verslag worden opgenomen heeft het gezin geen recht op correctie. Verder worden soms meningen van de gemeente (jeugdteam) als feiten vast gelegd. Zelfs als betrokkenen aangeven dat er onjuistheden in verslagen staan, wordt dit niet aangepast. Betrokkenen kunnen hierdoor jarenlang gevolgen ondervinden door onjuistheden in verslagen/ rapportages. We zien dat dit veel voor komt bij thuiszitters en bij gezinnen die zelf met een PGB zorg en/of ondersteuning willen opzetten.

Passende zorg en ondersteuning
Het is belangrijk dat de juiste zorg en/ of ondersteuning geboden wordt. We zien nog te vaak dat ouders met kinderen van het kastje naar de muur gestuurd worden, er geen of niet passende zorg wordt geleverd waardoor in veel situaties de zorgvraag onnodig zwaarder wordt en lichtere ondersteuning niet meer genoeg is.

Keuzemogelijkheid voor een pgb
We ontvangen regelmatig bericht dat ouders niet meer mogen kiezen voor een pgb. Gemeenten organiseren voorliggende/ algemene voorzieningen waardoor aanvragen voor maatwerkvoorzieningen niet mogelijk zijn. Zelfs als mensen gemotiveerd kunnen uitleggen dat de geboden voorziening voor hen niet passend is. Er zijn ondertussen ook al meerdere uitspraken gedaan hierover door rechters. We zien ook dat budgethouders het hoofd in schoot leggen en de energie niet mjeer hebben om elke keer een bezwaarprocedure te starten. Er wordt niet actief gewezen op onafhankelijke cliëntenondersteuning die hierbij kan worden geboden.

Afname aantal pgb’s Jeugdwet
Het aantal PGB’s dat wordt verstrekt in de Jeugdwet is flink gedaald. Onderstaand treft u een staatje aan. In 2015 was er vaak nog overgangsrecht uit de AWBZ.

Jaar Aantal budgethouders
Jeugdwet

Gemiddeld toegekend
budget Jeugdwet

2015 25.650

€ 15.164

2016 19.033

€ 9.467

2017 17.615

€ 11.579

2018 15.740 (halverwege gemeten)

€ 10.828

Hoe komt het dat er geen PGB meer wordt afgegeven? Ontvangen deze gezinnen nog wel hulp? Of zijn zij aan hun lot overgelaten. Daarmee kan het voorkomen dat de problematiek veel groter wordt en er straks veel meer kosten gemaakt moeten worden om het gezin op de rit te houden.

Logeren via de jeugdwet bijna niet meer mogelijk
We ontvangen veel signalen dat logeertarieven in de jeugdwet onvoldoende zijn. Gevolg is dat zorgaanbieders geen zorg meer kunnen leveren omdat zij niet kunnen instaan voor de kwaliteit van de zorg. Ouders kunnen geen gebruik meer maken van het logeren. En juist logeren is zo belangrijk om af en toe even op adem te komen.

Onafhankelijke cliëntenondersteuning

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is geregeld dat men bij allerlei vragen over de zorg ondersteund kunt worden door een cliëntondersteuner van MEE, Zorgbelang of een andere door het zorgkantoor gecontracteerde organisatie die cliëntenondersteuning aanbiedt. Zij helpen  bij het organiseren van wat u nodig heeft om het leven en zorgbehoefte zo goed mogelijk in te richten. De wens staat centraal.

Samenhang in zorgaanbod 
Vaak heeft iemand te maken met verschillende organisaties, instanties en wet- en regelgeving. De cliëntenondersteuner zorgt voor samenhang in het zorgaanbod en stemt waar nodig af met het netwerk (zoals mantelzorgers, familie, vrijwilligers).

Onafhankelijk
De cliëntenondersteuner biedt  informatie en advies, ondersteuning bij het opstellen, evalueren en bijstellen van het persoonlijk plan en zorgplan, het kiezen van een zorgaanbieder en bemiddeling wanneer de cliënt en de zorgaanbieder er samen niet uitkomen. De cliëntenondersteuning, is onafhankelijk van zorgaanbieders en zorgkantoren.

Waarom?
Een cliëntondersteuner zorgt voor een sterkere positie van de cliënt. Door  te informeren, adviseren en te begeleiden kan men de keuzes maken die goed bij de situatie passen. Alle mensen met een Wlz- indicatie kunnen gebruik maken van een cliëntondersteuner. U kunt ondersteuning vragen bij de volgende zaken:

 • Informatie en advies: dit betekent in ieder geval dat ondersteuners  kunnen informeren en adviseren over verschillende ondersteuningsvormen, het zorgaanbod in de regio of voor specifieke doelgroepen, uw rechten en wachttijden bij zorgaanbieders.
 • Het kiezen van een passende zorgaanbieder: cliëntondersteuners kunnen  bemiddelen of begeleiden naar een zorgaanbieder als  gekozen is  voor opname in een instelling, een Volledig pakket thuis (VPT) of Modulair pakket thuis (MPT).
 • De invulling van de  zorgvraag: bijvoorbeeld ondersteuning bij het opstellen van een persoonlijk plan voor MPT en Persoonsgebonden budget (Pgb). Maar ook ondersteuning wanneer men het met uw zorgaanbieder niet eens wordt over de invulling van de zorgvraag.
 • Het opstellen, evalueren en bijstellen van de zorg of ondersteuningsplan: er kan ondersteuning gevraagd worden bij het gezamenlijk voorbereiden van deze zorgplanbespreking, maar ook om  tijdens het gesprek bij te staan.

Een indicatie is niet nodig
De cliëntondersteuning is vrij toegankelijk voor iedereen. Men heeft geen verwijzing of indicatie nodig en u betaalt geen eigen bijdrage.

Contact
Heeft u een indicatie voor de Wet langdurige zorg (Wlz) en heeft u vragen over de keuze voor een zorgaanbieder of zorgvorm? Of heeft u misschien al zorg bij een zorgaanbieder, maar wilt u die veranderen of bent u daar niet tevreden over? Als u wil weten waar u terecht kunt; neem contact op met (06) 46291032.

Geen herkeuring voor 50-plussers met wajong

Tienduizenden 50-plussers die al decennialang in de Wajong zitten, hoeven toch niet naar het UWV voor een herkeuring. Staatssecretaris Klijnsma heeft dat in overleg met de uitkeringsinstantie besloten.

Volgend jaar krijgen mensen die ouder zijn dan 50 en al voor hun 18de een arbeidsbeperking hadden een brief van het UWV. Daarin staat dat zij “geen arbeidsvermogen” hebben en daarom niet worden gekort op hun uitkering. Klijnsma zegt dat ze Wajongers niet meer wil belasten dan strikt noodzakelijk.

Dat betekent dat de staatssecretaris van gedachten is veranderd, want in 2013 besloot ze nog om bij iedereen met een Wajong-uitkering te kijken of ze misschien toch kunnen werken. Als dat het geval is dan worden ze op hun uitkering gekort.

“Baan gunnen”
De SP en GroenLinks vroegen vorig jaar om voor ouderen een uitzondering te maken, omdat zij moeilijk aan een baan komen. Klijnsma ging daar toen niet in mee, omdat ze ook 50-plussers met een handicap “een baan gunde”.

Maar na overleg met het UWV heeft ze anders besloten. Vorige maand liet ze de Tweede Kamer al weten dat er voor sommige Wajongers een uitzondering komt en nu blijkt het bij navraag door Trouw te gaan om alle Wajongers van 50 jaar of ouder.

Voorwaarden huurtoeslag 2017

Voor 2017 mag het vermogen van iemand ouder dan 23 jaar, maar nog geen AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, maximaal € 25.000,00 zijn om huurtoeslag te kunnen ontvangen. Let op. Tot het vermogen hoort ook het saldo op 1 jan. van de lopende rekening(en).

Mensen die in een wooninitiatief wonen, waar ook zorg geleverd wordt, worden gezien als alleenstaanden. Is men  23 jaar of ouder, maar jonger dan de AOW-leeftijd? Dan kan men huurtoeslag krijgen als:

 • de rekenhuur minimaal € 223,42 en maximaal € 710,68 per maand is
 • het inkomen maximaal € 22.200 per jaar is
 • betrokkene maximaal € 25.000 aan vermogen heeft

De cliënt moet altijd een deel van de huur zelf betalen. Hoeveel dat is, hangt af van uw inkomen. Hoe hoger uw inkomen, hoe meer u zelf moet betalen. U kunt geen huurtoeslag krijgen als uw inkomen te hoog is.

Wilt u weten of uw familielid huurtoeslag krijgt en, zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening.

Een deel van het vermogen telt soms niet mee
Sommige van de inkomsten tellen niet mee voor de huurtoeslag. Ook iemand vermogen hoeft een bepaald deel niet mee te tellen. Het gaat dan om bijzonder inkomen of bijzonder vermogen.

Bijzonder inkomen is inkomen dat iemand, krijgt naast het gebruikelijke loon of uitkering. Sommige van deze inkomsten hoeft u niet mee te tellen voor de huurtoeslag. Het gaat dan om:

 • een afkoopsom van een ouderdoms- of nabestaandenpensioen
 • een nabetaling van inkomsten (loon of uitkering) over vorige jaren
 • een wezenuitkering aan een ander dan de wettelijke vertegenwoordiger
 • een afkoopsom op grond van de Liquidatiewet ongevallenwetten
 • een verhoging van uw Waz-, Wajong- of WAO-uitkering voor kosten van oppas en verzorging