Categoriearchief: Wlz

Maximale tarieven PGB in de Wlz aangepast per 1 jan. 2021

Per 1 juli 2020 zijn de maximale tarieven aangepast en per 1 jan. 2021 gebeurt dat weer.  De maximumtarieven vanaf 1 januari 2021 zijn in de Wlz:

  • Uurtarief voor formele zorg: was per 1 juli 2020 € 65,29 wordt per 1 jan 2021 € 66,60.
  • Uurtarief voor informele zorg: was per 1 juli 2020€ 20,73 wordt per 1 jan 2021 € 21,14.
  • Tarief voor dagbesteding per dagdeel: was per 1 juli 2020 € 60,12 wordt per 1 jan 2021 61,32.

Indien u het tarief wilt wijzigen kan een wijzigingsformulier worden ingestuurd naar de sociale verzekeringsbank. Heeft u vragen over het indienen van een wijzigingsformulier, neem dan contact met ons op. Klik hier voor een wijzigingsformulier.

Vraag van de week; verantwoordingsvrij bedrag

Kan ik het verantwoordingsvrije bedrag in een keer opnemen?

Het nieuwe jaar is begonnen. Er is een nieuwe beschikking PGB-WLZ verstuurd door het zorgkantoor.

Ja, dat kan maar er moeten eerst betalingen verricht zijn uit het budget voordat het budget kan worden opgevraagd. Mocht u halverwege het jaar overgaan naar (een gedeelte in) ZIN (zorg in natura) of komt de cliënt te overlijden, dan moet een evenredig deel worden terugbetaald aan de SVB. Gebruik hiervoor het volgende formulier

Ondernemerschap in ouderinitiatieven is toch toegestaan

Een ingevoerde maatregel van zorgkantoor VGZ over ondernemerschap riep vragen op bij ouderinitiatieven. Naar-Keuze en Per Saldo hebben samen met het zorgkantoor (VGZ) over de ontstane problemen gesproken. Het VGZ stel het beleid bij, waardoor ondernemerschap in een ouderinitiatieven mogelijk blijft. Hiermee wordt bedoeld;

Ouders (initiatiefnemers) hebben gezamenlijk een rechtspersoon opgericht en kopen via deze rechtspersoon zorg in voor alle bewoners van het ouderinitiatief. De zorg wordt vaak ingekocht bij een zorgorganisatie die ook een contract met het zorgkantoor heeft om Wlz zorg te leveren. De zorgorganisatie is dan de onderaannemer en de rechtspersoon van de initiatiefnemers (stichting of vereniging) is hoofdaannemer. De rechtspersoon van de initiatiefnemers hebben individuele zorgovereenkomsten met de individuele bewoners van het ouderinitiatief. Tussen Rechtspersoon van het ouderinitiatief en de zorgorganisatie is een collectief contract/ samenwerkingsovereenkomst afgesloten.

In een eerder bericht kondigden we de nieuwe maatregel van VGZ aan: budgethouders moeten voortaan rechtstreeks met de zorgorganisatie een overeenkomst afsluiten, daar mag geen rechtspersoon tussen zitten, zoals een stichting of vereniging van het ouderinitiatief.  Zowel Per Saldo als Naar-Keuze kregen hierover verontruste berichten van ouderinitiatieven binnen.

Overleg met VGZ
Tijdens ons gezamenlijk overleg op 5 november legde VGZ uit dat de maatregel genomen is om misbruik en oneigenlijk gebruik van het pgb te voorkomen bij met name wooninitiatieven die via allerlei schimmige constructies proberen hoge winsten te behalen. In de volksmond worden dit ook wel de zgn. zorgcowboys genoemd. Dat begrijpen we. Misbruik en oneigenlijk gebruik ondermijnen immers het pgb voor álle gebruikers. Dat moet stevig worden aangepakt, maar mag niet ten koste gaan van degenen die het goed doen, in dit geval de ouderinitiatieven. Daar spelen nauwelijks misstanden, omdat de ouders en hun kinderen in hoge mate betrokken zijn bij de inhoud en de randvoorwaarden voor goede zorg en ondersteuning. Na onze toelichting toont VGZ begrip en doet de toezegging onderaannemer schap voor ouderinitiatieven niet te gaan verbieden. Dat is goed nieuws voor ouderiniatieven!

Wat kunt u zelf doen?
Woont uw familielid in een ouderinitiatief en ontvangt u (bijv. na een huisbezoek van het zorgkantoor) van VGZ een brief met daarin een afwijzing in verband met ondernemerschap? Neem dan in eerste instantie contact op met zorgkantoor VGZ. Zij kunnen bij het versturen van brieven over dit onderwerp namelijk niet zien of er al dan niet sprake is van een ouderinitiatief. Het kan dus zijn dat de brief onterecht is verzonden. Het zorgkantoor zal er na de melding verder naar kijken. Wanneer dit geen oplossing biedt of tot aanvullende vragen leidt, neem dan contact met ons op. Mocht u andere vragen hebben over hoofd-en onderaanneming, dan kunt u natuurlijk altijd bellen of mailen.

Opnieuw in gesprek
Op korte termijn gaan Per Saldo en Naar-Keuze op nieuw met VGZ  in gesprek om te bezien hoe er (zonder al te veel extra regeltjes) ook op de lange termijn de ouderinitiatieven op een goede manier te onderscheiden van wooninitiatieven met onheuse bedoelingen. Wij houden u op de hoogte!

Nieuwe tarieven PGB – Wlz 2018 bekend

U vindt de nieuwe tarieven PGB voor 2018 in de Wlz via de volgende links;

Verlenging overgangsrecht voor groep ‘Wlz-indiceerbaren’

Het ministerie van VWS gaat het overgangsrecht voor Wlz-indiceerbaren met een jaar verlengen (tot 31 december 2016). U of uw kind maakt gebruik van dit overgangsrecht als:

  • het CIZ uw indicatie in AWBZ-functies en klassen heeft verlengd tot 31 december 2015;
  • het zorgkantoor uw zorg of pgb levert op basis van het Wlz-overgangsrecht.

Wat betekent de verlenging voor u?
Door de verlenging van het overgangsrecht houdt u in 2016 dezelfde indicatie als in 2015. Het CIZ zal u hierover persoonlijk informeren. De herindicaties die het CIZ uitvoert, worden pas op 1 januari 2017 van kracht. U krijgt later meer informatie van het CIZ over de procedures en de gevolgen voor uw situatie.

Verandert uw zorgvraag?
Verandert uw zorgvraag in 2015 of 1016? Dan kunt u een nieuwe indicatie in functies en klassen opvragen bij het CIZ. Deze regeling blijft van kracht.