Zvw

Zorgverzekering

Mensen die verpleging en verzorging thuis nodig hebben, krijgen deze persoonlijke verzorging en verpleging vanaf 1 jan. 2015 via de zorgverzekering. Voor huidige cliënten geldt een overgangsregeling. Mensen die zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, krijgen de eerste 3 jaar van de opname via de zorgverzekering. Daarna valt opname onder de Wet langdurige zorg (Wlz).

Verpleging en verzorging aan huis vanuit de Zorgverzekeringswet
Voorwaarde is dat cliënten geneeskundige zorg nodig hebben. Of een groot risico lopen dat zij deze zorg in de toekomst nodig hebben. Dit betekent dat hun gezondheid snel kan veranderen of verslechteren. Het gaat vooral om kwetsbare ouderen.

Grotere rol voor wijkverpleging
De wijkverpleging heeft een belangrijkere rol bij de langdurige zorg. Vanaf 2015 bekijkt de wijkverpleegkundige samen met cliënten wat die aan verpleging en verzorging nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen. Met andere woorden; de wijkverpleegkundige stelt de indicatie. De wijkverpleegkundige coördineert de zorg rondom de cliënt. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners. Bijvoorbeeld de huisarts, een medisch specialist of de maatschappelijk werker.

Langdurige geestelijke gezondheidszorg
Een deel van de langdurige geestelijke gezondheidszorg (GGZ) valt vanaf 2015 onder de Zorgverzekeringswet. Wanneer mensen langere tijd zijn opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, komen de eerste 3 jaar van de opname onder de Zvw te vallen.  Het gaat dan om verblijf dat gericht is op behandeling. Na 3 jaar gaat deze zorg over naar de Wet langdurige Zorg (Wlz).

Overgangsrecht in Zorgverzekeringswet
Cliënten van wie de indicatie voor AWBZ-zorg doorloopt in 2015, houden recht op die zorg. Voor de zorg die vanuit de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet gaat, geldt een overgangsregeling.