Tagarchief: PGB

Debat Jeugdzorg op 14 november in Tweede Kamer

De Jeugdwet is drie jaar geleden ingevoerd. Naar-Keuze ontvangt regelmatig vragen en klachten van leden die geen of onvoldoende zorg via de Jeugdwet voor hun kind kunnen krijgen. Daarnaast zijn er vaak vragen omdat informele hulp van familieleden ( ouders die zelf hun kind verzorgen en daar een (gedeeltelijke) vergoeding via PGB voor ontvangen, krijgen te horen dat familie geen zorg mag leveren via PGB. Dan moet dat maar als mantelzorger en dus gratis gegeven worden. Verder krijgen wij veel vragen over het tijdig realiseren van passende zorg, de keuzemogelijkheid voor een PGB en informele hulp, reële tarieven, vaak zijn tarieven van gemeenten te laag om zorg te realiseren, zorg op school levert problemen op, en er wordt te vaak aangegeven dat zorg onder gebruikelijke zorg valt.

Via gemeenten ( jeugdteams) wordt een gesprek gevoerd met kind en ouders/familie en wordt een verslag gemaakt. Als er fouten in het verslag worden opgenomen heeft het gezin geen recht op correctie. Verder worden soms meningen van de gemeente (jeugdteam) als feiten vast gelegd. Zelfs als betrokkenen aangeven dat er onjuistheden in verslagen staan, wordt dit niet aangepast. Betrokkenen kunnen hierdoor jarenlang gevolgen ondervinden door onjuistheden in verslagen/ rapportages. We zien dat dit veel voor komt bij thuiszitters en bij gezinnen die zelf met een PGB zorg en/of ondersteuning willen opzetten.

Passende zorg en ondersteuning
Het is belangrijk dat de juiste zorg en/ of ondersteuning geboden wordt. We zien nog te vaak dat ouders met kinderen van het kastje naar de muur gestuurd worden, er geen of niet passende zorg wordt geleverd waardoor in veel situaties de zorgvraag onnodig zwaarder wordt en lichtere ondersteuning niet meer genoeg is.

Keuzemogelijkheid voor een pgb
We ontvangen regelmatig bericht dat ouders niet meer mogen kiezen voor een pgb. Gemeenten organiseren voorliggende/ algemene voorzieningen waardoor aanvragen voor maatwerkvoorzieningen niet mogelijk zijn. Zelfs als mensen gemotiveerd kunnen uitleggen dat de geboden voorziening voor hen niet passend is. Er zijn ondertussen ook al meerdere uitspraken gedaan hierover door rechters. We zien ook dat budgethouders het hoofd in schoot leggen en de energie niet mjeer hebben om elke keer een bezwaarprocedure te starten. Er wordt niet actief gewezen op onafhankelijke cliëntenondersteuning die hierbij kan worden geboden.

Afname aantal pgb’s Jeugdwet
Het aantal PGB’s dat wordt verstrekt in de Jeugdwet is flink gedaald. Onderstaand treft u een staatje aan. In 2015 was er vaak nog overgangsrecht uit de AWBZ.

Jaar Aantal budgethouders
Jeugdwet

Gemiddeld toegekend
budget Jeugdwet

2015 25.650

€ 15.164

2016 19.033

€ 9.467

2017 17.615

€ 11.579

2018 15.740 (halverwege gemeten)

€ 10.828

Hoe komt het dat er geen PGB meer wordt afgegeven? Ontvangen deze gezinnen nog wel hulp? Of zijn zij aan hun lot overgelaten. Daarmee kan het voorkomen dat de problematiek veel groter wordt en er straks veel meer kosten gemaakt moeten worden om het gezin op de rit te houden.

Logeren via de jeugdwet bijna niet meer mogelijk
We ontvangen veel signalen dat logeertarieven in de jeugdwet onvoldoende zijn. Gevolg is dat zorgaanbieders geen zorg meer kunnen leveren omdat zij niet kunnen instaan voor de kwaliteit van de zorg. Ouders kunnen geen gebruik meer maken van het logeren. En juist logeren is zo belangrijk om af en toe even op adem te komen.

Verbeteringen in Wlz en invoering in fases

Van Rijn gaat de Wlz op een aantal punten aanpassen. In de Wlz blijft het toch mogelijk om een PGB te combineren met Zorg in natura. En mensen die aangewezen zijn op verblijf maar desondanks nu een indicatie hebben voor extramurale zorg, houden toegang tot zorg uit de Wlz in functies en klassen. Clientenorganisaties hebben hier altijd voor gepleit en is dus blij met deze aanpassingen. Verder heeft Van Rijn aangekondigd de Wlz gefaseerd te gaan invoeren. 

Een Pgb kunnen blijven combineren met Zorg in natura is met name goed nieuws voor mensen die nu dagbesteding hebben. Zij hoeven straks niet gedwongen naar een andere dagbesteding. Het behouden van recht op toegang tot de Wlz voor mensen die aangewezen zijn op verblijf maar nu ondanks toch een indicatie voor extramurale zorg hebben, is goed nieuws voor thuiswonende ernstig meervoudig gehandicapte kinderen/jongeren en hun familie.

Afgeslankte AWBZ
Uitgangspunt is dat de Wmo en Jeugdwet per 1 januari naar de gemeenten gaan. Dat betekent dat ongeveer 600.000 mensen niet langer onder de AWBZ vallen. De 200.000 mensen die overblijven en een intensieve zorgvraag hebben, komen uiteindelijk onder de Wlz te vallen.

Om nog concretere te zijn: nieuwe cliënten met een zorgzwaartepakket VG 3 en hoger vallen onder de Wlz en met een V&V 4 en hoger eveneens. Cliënten die nu al een ZZP indicatie hebben (ook een lage indicatie) en in een instelling wonen, behouden het recht om in een instelling te blijven wonen.

Politiek tijdpad
Begin deze week heeft de staatssecretaris de antwoorden op de door de Tweede Kamer gestelde vragen over de Wlz (tweede ronde) naar de kamer gestuurd. Nu zal de Kamer de pleniare behandeling van het wetsvoorstel plannen. Dat zal niet eerder zijn dan medio september. Voor invoering van de nu aankondigde aanpassingen stuurt Van Rijn in september een tweede nota van wijziging naar de Tweede Kamer.

Van Rijn hoopt dat de Eerste Kamer voor 1 november het wetsvoorstel heeft aangenomen. Dat betekent dat er per 1 januari 2015 geen wezenlijke veranderingen worden doorgevoerd in de bekostiging van zorg (zzp-bekostiging), de regionale zorgkantoorindeling, de AZR-registratie en de zorginkoop.

Afgeslankt AWBZ lijkt op Wlz
Mocht het onverhoopt niet lukken de Wlz op tijd in te voeren, dan wordt de AWBZ dus in afgeslankte vorm voortgezet. De versmalde AWBZ zal ’in materiële zin zoveel als mogelijk lijken op de Wlz’. Zo zullen de geplande veranderingen in de indicatiestelling sowieso per 1 januari 2015 doorgaan. Indicatiestelling door de instellingen verdwijnt. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) gaat op een nieuwe, meer persoonlijke manier indiceren. Bij binnenkomst van de aanvraag bij het CIZ vindt er direct een weging plaats. Daarbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke omstandigheden en mogelijkheden van cliënten. Nieuwe cliënten en cliënten van wie de huidige zzp-indicatie in 2015 verloopt, krijgen met deze verandering te maken. Zij zullen waarschijnlijk een nieuwe indicatie krijgen volgens de nieuwe regelgeving.

Kamerbrief van Van Rijn over uitvoering langdurige zorg in 2015